برچسب: همنشتی

  • امیر اصغری
    از صفر تا همنهشتی

    جدول پویای اعداد که از آن در این نوشته استفاده کرده‌ام، یک ماشین تابع است که شما به درون آن دسترسی دارید و به همین دلیل است که ابزاری بسیار…