برچسب: لیلا خسروشاهی

  • زهره پندی
    بازاندیشی روی جبر (۳)

    نوشته‌ی بازاندیشی روی بازاندیشی روی جبر – فکرورزی به جای دست‌ورزی با نمادها را با این تمام کردم که یکی از نتایج بازاندیشی روی جبر دبیرستانی، فکر کردن به جبر…