فرایند: روانی محاسبه

  • نزدیک‌ترین حاصل به ۱۰۰
    نزدیک‌ترین حاصل به ۱۰۰

    در این فعالیت دانش‌آموزان با ریختن تاس تلاش می‌کنند عبارت‌های ضربی بسازند که حاصل‌ آن‌ها تا حد امکان به ۱۰۰ نزدیک باشد. این فعالیت فرصتی برای کاوش روی ضرب اعداد…