موضوع: حجم

  • نشریه
    واژه‌های ریاضی؛ مکعب، مربع
    واژه‌های ریاضی؛ مکعب، مربع

    در این مقاله از نشریه‌ی برهان، شادی بهاری توضیحاتی راجع به اصطلاحات مربع و مکعب در ریاضی می‌دهد.