موضوع: اعداد حقیقی (گنگ و گویا)

  • کاربرگ
    عددی غیر حقیقی
    زهره پندی
    عددی غیر حقیقی

    این کاربرگ برای فکر کردن به عددی خارج از محور اعداد حقیقی شده است که می‌تواند در اولین جلسه‌ی معرفی اعداد مختلط نیز استفاده شود.