امیر اصغری نیم‌رخ

طرح‌های یادگیری

طرح یادگیری‌ای از امیر اصغری در «امید» وجود ندارد.

منابع کتابخانه

امیر اصغری منبعی به «امید» اضافه نکرده است.