آزمایشی

\(\frac {۱۰} {۱۰۰} \)

نقش هدف

در بازخورد دادن، به هدف‌ها توجه کنید.

این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است.

نقش هدف

از هدف برای تصمیم‌گیری درباره‌ی ادامه‌ی مسیر استفاده کنید.

این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است.

اهمیت استدلال

لابه‌لای حرف‌های دانش‌آموزان به دنبال استدلال بگردید.

این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است.

اهمیت استدلال

از دانش‌آموزان بخواهید استدلال کنند.

این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است.

بازنمایی‌های مختلف و اتصال میان آن‌ها

ایده‌های دانش‌آموزان را در موقعیت معنادار با بازنمایی مناسب نمایش دهید.

این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است.

بازنمایی‌های مختلف و اتصال میان آن‌ها

انتخاب بازنمایی (رسمی یا غیررسمی) برای درک و حل مسئله را به عهده‌ی دانش‌آموزان بگذارید.

این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است.

بازنمایی‌های مختلف و اتصال میان آن‌ها

دانش‌آموزان را ترغیب کنید درباره‌ی بازنمایی‌ها (رسمی یا غیر رسمی) و ارتباط میان آن‌ها گفت‌وگو کنند.

این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است.

گفت‌وگوی معنادار

دانش‌آموزان را ترغیب کنید تا ایده‌ها و استدلال‌های خود را در کلاس به اشتراک بگذارند.

این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است.

گفت‌وگوی معنادار

با شنیدن ایده‌های دانش‌آموزان، مسیر گفت‌وگوی کلاسی را طراحی کنید.

این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است.

تسلط بر رویه‌ها

به دانش‌آموزان فرصت دهید خودشان روشی برای محاسبه (ابداعی یا رسمی) انتخاب کنند که برایشان کارآمد است.

این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است.

تقلای سازنده

به جای دانش‌آموزان فکر نکنید.

این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است.

تقلای سازنده

سردرگمی و اشتباه را به عنوان بخش طبیعی یادگیری وارد فرهنگ کلاسی خود کنید.

این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است.

ارزشیابی در حین یادگیری

از شواهد تفکر و یادگیری دانش آموزان برای طراحی گام‌های بعدی آموزش استفاده کنید.

این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است. این توضیح این روال است.